Locality: Kociha

Vashegyite

Locality: Slovakia, Kociha, Rimavská Sobota Co., Banská Bystrica Region
Specimen size: 25 x 25 x 15 mm
Price: €25.00

Vashegyite

Locality: Slovakia, Kociha, Rimavská Sobota Co., Banská Bystrica Region
Specimen size: 40 x 30 x 20 mm
Price: €25.00

Vashegyite

Locality: Slovakia, Kociha, Rimavská Sobota Co., Banská Bystrica Region
Specimen size: 30 x 15 x 10 mm
Price: €12.00

© 2023 - Systematic-mineralogy