Locality: Mutnovsky volcano

Godovikovite

Locality: Russia, Mutnovsky volcano, Kamchatka Oblast', Far-Eastern Region
Specimen size: 15 x 10 x 10 mm
Price: €27.00

© 2023 - Systematic-mineralogy