Locality: Mednorudyanskoye Cu Deposit

Chalcosiderite

Locality: Russia, Mednorudyanskoye Cu Deposit, Nizhnii Tagil, Ekaterinburgskaya (Sverdlovskaya) Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 25 x 15 x 15 mm
Price: €8.00

Libethenite

Locality: Russia, Mednorudyanskoye Cu Deposit, Nizhnii Tagil, Ekaterinburgskaya (Sverdlovskaya) Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 20 x 15 x 10 mm
Price: €17.00

Libethenite

Locality: Russia, Mednorudyanskoye Cu Deposit, Nizhnii Tagil, Ekaterinburgskaya (Sverdlovskaya) Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 30 x 30 x 25 mm
Price: €23.00

Libethenite

Locality: Russia, Mednorudyanskoye Cu Deposit, Nizhnii Tagil, Ekaterinburgskaya (Sverdlovskaya) Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: €24.00

Libethenite

Locality: Russia, Mednorudyanskoye Cu Deposit, Nizhnii Tagil, Ekaterinburgskaya (Sverdlovskaya) Oblast', Middle Urals, Urals Region
Specimen size: 35 x 25 x 15 mm
Price: €27.00

© 2024 - Systematic-mineralogy