Locality: Kester Deposit

Amblygonite

Locality: Russia, Kester Deposit, Arga-Ynnakh-Khai granite Massif, Yana-Adycha Region, Yana River Basin, Verkhoyansk, Saha Republic (Sakha Republic; Yakutia), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 45 x 25 x 20 mm
Price: €17.00

Kesterite

Locality: Russia, Kester Deposit, Arga-Ynnakh-Khai granite Massif, Yana-Adycha Region, Yana River Basin, Verkhoyansk, Saha Republic (Sakha Republic; Yakutia), Eastern-Siberian Region, (TL)
Specimen size: 35 x 25 x 20 mm
Price: €27.00

Varlamoffite

Locality: Russia, Kester Deposit, Arga-Ynnakh-Khai granite Massif, Yana-Adycha Region, Yana River Basin, Verkhoyansk, Saha Republic (Sakha Republic; Yakutia), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 25 x 15 x 10 mm
Price: €17.00

© 2023 - Systematic-mineralogy