Locality: Gonchak deposit

Gyrolite

Locality: Russia, Gonchak deposit, Nizhnyaya Tunguska River Basin, Evenkia, Krasnoyarsk Territory, Eastern-Siberian Region
Specimen size: 40 x 25 x 10 mm
Price: €8.00

Gyrolite

Locality: Russia, Gonchak deposit, Nizhnyaya Tunguska River Basin, Evenkia, Krasnoyarsk Territory, Eastern-Siberian Region
Specimen size: 20 x 15 x 10 mm
Price: €12.00

© 2024 - Systematic-mineralogy