Visitors online: 152 | Homepage visited 59710 times | Total specimens: 2226 | Total different minerals: 824
Search by:
Records per page:  Sort by:   
ImageNameLocationSpecimen sizePriceDate added
Korshunovskite Russia
Udachnaya-Vostochnaya pipe
Daldyn, Daldyn-Alakit kimberlite field, Saha Republic (Sakha Republic; Yakutia), Eastern-Siberian Region
12 x 10 x 6 mm €10.00 May 14, 2006
Korshunovskite Russia
Udachnaya-Vostochnaya pipe
Daldyn, Daldyn-Alakit kimberlite field, Saha Republic (Sakha Republic; Yakutia), Eastern-Siberian Region
15 x 10 x 7 mm €10.00 May 14, 2006
Korshunovskite Russia
Korshunovskoye (Korzunovskoe; Korzhunovska; Korshunovskiy) Iron mine
Zheleznogorsk, Irkutskaya Oblast', Prebaikalia (Pribaikal'e), Eastern-Siberian Region
(TL)
10 x 5 mm €13.00 May 14, 2006
Copyright ©2006 - 2019 Systematic Mineralogy