Mineral: Lomonosovite


Lomonosovite

Locality: Russia, Koashva Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 20 x 10 mm
Price: €12.00

© 2022 - Systematic-mineralogy