Mineral: Keldyshite


Keldyshite

Locality: Russia, Takhtarvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 35 x 25 x 20 mm
Price: €17.00

Keldyshite

Locality: Russia, Takhtarvumchorr Mt, Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 30 x 25 x 20 mm
Price: Sold

© 2022 - Systematic-mineralogy