Mineral: Eucryptite


Eucryptite

Locality: Russia, Vasin-Myl'k Mt, Voron'i Tundry, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region
Specimen size: 55 x 30 x 25 mm
Price: €27.00

© 2022 - Systematic-mineralogy