Mineral: Palygorskite


Palygorskite

Locality: Russia, Podol'sk, Moscow Oblast' (Moscovskaya Oblast'), Central Region
Specimen size: 25 x 20 x 10 mm
Price: €4.00

Palygorskite

Locality: Ukraine, Kurtsovskoye deposit (diabases), Ukrainka Village area (Kurtsy), Simferopol area, Crimea Oblast'
Specimen size: 40 x 30 x 15 mm
Price: €14.00

© 2022 - Systematic-mineralogy