Locality: Odikhincha massif


Morimotoite

Locality: Russia, Odikhincha massif, Maimecha and Kotui Rivers Basin, Krasnoyarsk Territory (Krasnoyarsk Kray; Krasnoyarskii Krai), Eastern-Siberian Region
Specimen size: 17 x 10 x 7 mm
Price: On hold

© 2022 - Systematic-mineralogy