Locality: Kusimovskoye Mn deposit


Winchite

Locality: Russia, Kusimovskoye Mn deposit, Bashkortostan
Specimen size: 40 x 15 x 15 mm
Price: €45.00

© 2022 - Systematic-mineralogy