Locality: Maly Mannepakhk Mt (Malyi Mannepakhk Mt)


Loparite-(Ce)

Locality: Russia, Maly Mannepakhk Mt (Malyi Mannepakhk Mt), Khibiny Massif, Kola Peninsula, Murmanskaja Oblast', Northern Region, (TL)
Specimen size: 4 x 4 x 3 mm
Price: On hold

© 2022 - Systematic-mineralogy