Locality: Kusinsk Fe-Ti-V-deposit


Potassicpargasite

Locality: Russia, Kusinsk Fe-Ti-V-deposit, Zlatoust, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 15 x10 x 8 mm
Price: €24.00

Potassicrichterite

Locality: Russia, Kusinsk Fe-Ti-V-deposit, Zlatoust, Chelyabinsk Oblast', Southern Urals, Urals Region
Specimen size: 13 x 8 x 5 mm
Price: €20.00

© 2022 - Systematic-mineralogy