Locality: Gomi As-Sb-Hg deposit


Tvalchrelidzeite

Locality: Georgia, Gomi As-Sb-Hg deposit, Oni District, Racha-Lochkhumi-Kvemo Svaneti Region, (TL)
Specimen size: 30 x 20 x 15 mm
Price: On hold

© 2022 - Systematic-mineralogy